Algemene Voorwaarden

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of (toekomstige) overeenkomst tussen de Confiserie Vandenbulcke NV, of enige met haar verbonden vennootschappen (de “Verkoper”), en de klant (de “Klant”), waarvan zij integraal deel uitmaken. Onderhavige voorwaarden hebben voorrang op enige (inkoop)voorwaarden van de Klant. Deze (inkoop)voorwaarden van de Klant worden niet geacht door de Verkoper te zijn aanvaard, tenzij de Verkoper met de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant erkent dat het accepteren door de Verkoper van enige aanbieding of offerte uitdrukkelijk verbonden is aan de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Elke afwijking of wijziging van onderhavige voorwaarden kan de Verkoper slechts worden tegengeworpen indien de Verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
Onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor koopovereenkomsten (ongeacht of ze maatwerk betreffen) en voor overeenkomsten met betrekking tot enige installatie-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, ongeacht hun aard.
Door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling, verklaart de Klant deze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op de website van de Verkoper op de datum van het plaatsen van de bestelling, te kennen en te aanvaarden.

2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn publieke prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zonder verbintenis van de Verkoper en kunnen ze op elk ogenblik worden gewijzigd of verbeterd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van de Verkoper. Indien bestellingen worden uitgevoerd zonder het voorafgaande schriftelijk akkoord van de Verkoper omtrent de prijs, gelden de prijzen (zoals vermeld op de prijslijst) op de datum van bestelling.

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke mededeling zijn de in elke schriftelijke bevestiging, overeenkomst of ander document vermelde leveringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis van de Verkoper. Eventuele laattijdige levering kan dan ook geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst. In de mate toegelaten onder toepasselijk dwingend recht, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in voorkomend geval in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade met een maximum van 5% van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van de betreffende goederen.
Enige wijziging van de bestelling betekent automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen kunnen worden verlengd. Bij laattijdige betaling van voorschotten kan de levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.

4. Alle goederen en materialen blijven de eigendom van de Verkoper tot het ogenblik van hun volledige betaling. Tot zolang en zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper is het de Klant ten strengste verboden de goederen te vervreemden of te verpanden, ze als borg te gebruiken of ze op enige andere manier te vervreemden of te bezwaren. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de klant op het moment van de levering van de goederen.

5. Enige goederen en materialen zullen worden geleverd in overeenstemming met de INCOTERMS® 2020 zoals schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Klant. Indien geen specifieke INCOTERMS® 2020 overeengekomen werd in een aparte overeenkomst, worden alle bestelde goederen en materialen geleverd overeenkomstig INCOTERMS® 2020 EX WORKS (magazijn van de Verkoper). Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering en het risico van verlies of schade gaat bij levering over op de Klant (niettegenstaande enig eigendomsvoorbehoud). In ieder geval zijn alle vracht- en transportkosten voor rekening van de Klant, zelfs wanneer is overeengekomen dat de Verkoper voor het transport zorgt, het organiseert of op enige andere manier bij het transport is betrokken.
De Klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door Confiserie Vandenbulcke NV vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade of kosten die worden veroorzaakt bij gebrek daaraan, blijven uitsluitend ten laste van de Klant.

6. Indien de Klant weigert om de levering in ontvangst te nemen, het leveren onmogelijk maakt of de inontvangstneming wezenlijk vertraagt, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving aan de Klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist) en wordt de overeenkomst vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de Klant en is een schadevergoeding verschuldigd. Onverminderd het recht van de Verkoper om een grotere schade te bewijzen en te vorderen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% – verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van de betreffende goederen, welk bedrag overeenkomt met een schatting te goeder trouw door de Verkoper van haar schade en administratieve kosten ten gevolge van dergelijke situatie en waarvan de Klant erkent dat dit een forfaitaire schadevergoeding betreft en aldus geen sanctie.
Wanneer reeds gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat de Klant weigert om verdere leveringen in ontvangst te nemen, verdere levering onmogelijk maakt of de inontvangstneming van verdere leveringen wezenlijk vertraagt, heeft de Verkoper het recht het reeds uitgevoerde gedeelte van de levering aan de Klant aan te rekenen en de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de levering, mits schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Klant (en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist).
Vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving wordt het relevante gedeelte van de overeenkomst geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de Klant en heeft de Verkoper recht op een schadevergoeding. Onverminderd het recht van de Verkoper om grotere schade te bewijzen en te vorderen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% – verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van het relevante deel van de bestelling, welk bedrag overeenkomt met een schatting te goeder trouw door de Verkoper van haar schade en administratieve kosten ten gevolge van dergelijke situatie en waarvan de Klant erkent dat dit een forfaitaire schadevergoeding betreft en aldus geen sanctie.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord in een aparte overeenkomst, zijn de aan de Klant meegedeelde prijzen exclusief alle door enige overheid geheven belastingen, premies, retributies of andere heffingen of lasten die wegens de verkoop of aankoop van de goederen en materialen eventueel zijn verschuldigd. De Klant is alleen aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, premies, retributies of andere heffingen of lasten en indien deze aan de Verkoper zouden worden aangerekend of rechtens door de Verkoper moeten worden betaald, verbindt de Klant zich ertoe deze onverwijld aan de Verkoper te vergoeden.

8. Alle facturen zijn betaalbaar op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer of op enig ander bankrekeningnummer dat de Verkoper te gepasten tijde schriftelijk meedeelt. Alle facturen moeten volledig worden betaald zonder enige korting of aftrek. Het betrokken bedrag moet op de bankrekening van de Verkoper beschikbaar zijn op de op de factuur vermelde vervaldatum. In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand aangerekend vanaf de vervaldatum. De door de Klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits de Verkoper de Klant hiertoe een aangetekende ingebrekestelling stuurt. Indien door de Verkoper betaling in schijven is toegestaan en één van de schijven niet of laattijdig wordt betaald, wordt het volledige openstaande saldo van rechtswege opeisbaar, vermeerderd met rente en een conventioneel schadebeding, conform de punten 9, 11 en/of 12 hieronder.

9. Bij niet-betaling op de vervaldatum en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag vanaf de datum van voornoemd aangetekend schrijven van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, welk bedrag overeenkomt met een schatting te goeder trouw door de Verkoper van haar schade en administratieve kosten ten gevolge van dergelijke situatie en waarvan de Klant erkent dat dit een forfaitaire schadevergoeding betreft en aldus geen sanctie. Op deze vergoeding is vanaf de aangetekende ingebrekestelling dezelfde conventionele rente van 1% per maand verschuldigd zoals bepaald in artikel 8. Het voorgaande belet de Verkoper niet om schade boven dit bedrag te bewijzen en te vorderen.

10. De betaling zonder voorbehoud van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van de verschuldigdheid van het op de factuur vermelde totaalbedrag.
Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning, en worden bij voorrang eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het eventuele forfaitaire schadebeding (zoals uiteengezet in punt 9 van onderhavige voorwaarden of volgens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst) en ten slotte op de hoofdsom.

11. In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, wordt de Klant geacht ernstige contractbreuk te hebben gepleegd en kan de Verkoper er, te allen tijde en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, voor opteren om de overeenkomst middels aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens voornoemde contractbreuk.
In voorkomend geval en in overeenstemming met hetgeen hierboven werd bepaald in artikel 4 heeft de Verkoper het recht de betreffende goederen en materialen terug te halen waar zij zich bevinden en zal de Klant deze terugname toelaten en faciliteren. Bovendien is de Klant na terugname gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan ten minste 25% – verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van de betreffende goederen, welk bedrag overeenkomt met een schatting te goeder trouw door de Verkoper van haar schade en administratieve kosten ten gevolge van dergelijke situatie en waarvan de Klant erkent dat dit een forfaitaire schadevergoeding betreft en aldus geen sanctie. Het voorgaande belet de Verkoper niet om schade boven dit bedrag te bewijzen en te vorderen.

12. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is de Verkoper verder gerechtigd om alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, waarvan de Verkoper de Klant middels aangetekend schrijven op de hoogte zal brengen. In geval van annulering is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van ten minste 25% – verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van de betreffende goederen, welk bedrag overeenkomt met een schatting te goeder trouw door de Verkoper van haar schade en administratieve kosten ten gevolge van dergelijke
Algemene voorwaarden – geldig per 06.03.2021
situatie en waarvan de Klant erkent dat dit een forfaitaire schadevergoeding betreft en aldus geen sanctie. Het voorgaande belet de Verkoper niet om schade boven dit bedrag te bewijzen en te vorderen.

13. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de Klant verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik opeisbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor de levering van alle (door de Klant reeds betaalde) goederen op te schorten, totdat zij volledige betaling heeft ontvangen.

14. Indien objectieve elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geprotesteerde wisselbrieven, opzegging van krediet, conservatoir of executoriaal beslag of schulden) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de Klant, is de Verkoper gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.

15. De Verkoper verbindt zich ertoe goederen en materialen te leveren die voldoen aan de, in voorkomend geval, door de Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen specificaties.
De Verkoper wijst hierbij uitdrukkelijk alle andere verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

16. De Klant verbindt zich ertoe de goederen, materialen en verpakkingen op het ogenblik van levering aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld.
De Klant moet bovendien onverwijld en, op straffe van verval, uiterlijk binnen drie (3) dagen na levering aan de Verkoper een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen.
De Klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van de Verkoper ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van de Verkoper moet de Klant bovendien al deze producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan de Verkoper of aan de door de Verkoper aangestelde servicepartner terugbezorgen.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig zichtbaar gebrek aan het betreffende product, indien de Klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedures en/of -richtlijnen van de Verkoper waarvan de Klant op de hoogte was.

17.1 De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de Klant. Indien de door de Verkoper geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de Klant de Verkoper daarvan schriftelijk (per aangetekende brief) op de hoogte stellen binnen 8 dagen na de datum van vaststelling van dit gebrek door de Klant. Deze schriftelijke kennisgeving moet een redelijk gedetailleerde omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten.
De Klant moet alle gebrekkige producten op eerste verzoek van de Verkoper ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van de Verkoper moet de Klant bovendien al deze producten aan de Verkoper of aan de door de Verkoper aangestelde servicepartner terugbezorgen.
de Verkoper is niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de Klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van de Verkoper en/of aan richtlijnen waarvan de Klant op de hoogte was.

18. In geval van een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek aan het product of materialen waarvan Confiserie Vandenbulcke NV conform de artikelen 16 en 17 hierboven in kennis is gesteld, heeft de Klant enkel het recht om van de Verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen. De Verkoper beslist daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze tussen herstel of vervanging.
Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, uitgaven, (indirecte) schade of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het gebrek aan de goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot (i) de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, of (ii) indien gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de Verkoper, het bedrag dat door die verzekering wordt gedekt.
Enkel indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek heeft hersteld of vervangen overeenkomstig het voorgaande, kan de Klant een passende prijsvermindering voorstellen. De Klant kan op die basis echter nooit de ontbinding van de overeenkomst vorderen.
Enige door de Verkoper aan de Klant overgemaakte adviezen en/of aanbevelingen zijn vrijblijvend en de Verkoper biedt geen enkele garantie op deze adviezen en/of aanbevelingen.
De Klant verbindt zich ertoe de Verkoper op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met betrekking tot de producten ontvangt. Op verzoek van de Verkoper, verbindt de Klant zich ertoe alle klachten nauwgezet op te volgen om te voorkomen dat de goodwill tegenover de Verkoper en/of haar producten wordt geschaad en/of in vraag gesteld.
19. Behoudens schriftelijke en specifieke toestemming van de Verkoper kunnen de bedragen die de Klant aan de Verkoper is verschuldigd, op geen enkele wijze worden verrekend met om het even welke bedragen waarop de Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover de Verkoper. Evenmin kan de Klant dergelijke aanspraken inroepen om zijn verbintenissen tot betaling tegenover de Verkoper uit te stellen of op te schorten.

20. In geval van een situatie van overmacht, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is de Verkoper van rechtswege gemachtigd om haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de Klant daarvan te hebben verwittigd. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op enige vorm van schadevergoeding.
Worden onder meer, maar niet uitsluitend, conventioneel als een situatie van overmacht beschouwd: oorlog, staking of lockout, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, cyberaanval, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, een epidemie of pandemie (met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen), overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze situatie van overmacht zich voordoet bij de Verkoper als bij haar leveranciers.

21. Indien mocht blijken dat een artikel van onderhavige voorwaarden voor enige reden ongeldig of onafdwingbaar is, blijven de overige artikelen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht. In dergelijk geval zullen de Verkoper en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

22. Voor zover de Vertrouwelijke Informatie alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”) bevat, zal elke partij zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de Persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

23. Alle ontwerpen, studies, tekeningen, werkwijzen, en in het algemeen alle dragers waarin onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde onze eigendom. Deze mogen in géén geval gebruikt, meegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van de verkoper.

24. Tenzij de Verkoper verkiest een vordering tegen de Klant in te stellen voor de bevoegde rechtbanken van waar de zetel van de Klant is gelegen, zijn de rechtbanken bevoegd voor de plaats van de zetel van de Verkoper, (Rechtbank Kortrijk) bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil tussen de Verkoper en de Klant dat verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant. Deze bevoegdheidsclausule geldt voor alle soorten procedures, met inbegrip van kortgedingprocedures of procedures om voorlopige of conservatoire maatregelen te verkrijgen.
Op onderhavige voorwaarden is het recht van het land waar de Verkoper zijn zetel heeft van toepassing (Belgisch Recht). De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alles wat hierin niet uitdrukkelijk is geregeld, wordt beheerst door het toepasselijke gemeen recht.
—————————————————————————–